امروز: پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

پیشرفت اجرای پروژه‌های نیمه تمام شهرداری شیراز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خیلی خوب۱۲
خوب۲۴
متوسط۵۷
ضعیف۱۳۹