امروز: شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت از ایستگاه مترو وکیل 98/10/12

بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت از ایستگاه مترو وکیل
  • بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت از ایستگاه مترو وکیل
  • بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت از ایستگاه مترو وکیل
  • بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت از ایستگاه مترو وکیل
  • بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت از ایستگاه مترو وکیل
  • بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت از ایستگاه مترو وکیل
  • بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت از ایستگاه مترو وکیل
  • بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت از ایستگاه مترو وکیل
  • بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت از ایستگاه مترو وکیل
  • بازدید رییس کمیسیون گردشگری و زیارت از ایستگاه مترو وکیل
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ - ۰۹:۱۸:۰۰

دیدگاه های شما