امروز: چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه رییس کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک با رانندگان تاکسی 98/05/15

جلسه رییس کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک با رانندگان تاکسی
  • جلسه رییس کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک با رانندگان تاکسی
  • جلسه رییس کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک با رانندگان تاکسی
  • جلسه رییس کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک با رانندگان تاکسی
  • جلسه رییس کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک با رانندگان تاکسی
  • جلسه رییس کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک با رانندگان تاکسی
  • جلسه رییس کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک با رانندگان تاکسی
  • جلسه رییس کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک با رانندگان تاکسی
  • جلسه رییس کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک با رانندگان تاکسی
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ - ۱۲:۲۸:۰۳

دیدگاه های شما