امروز: یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار معاون شهردار شهر لووف اکراین با رییس شورای شهر شیراز

دیدار معاون شهردار شهر لووف اکراین با رییس شورای شهر شیراز
 • دیدار معاون شهردار شهر لووف اکراین با رییس شورای شهر شیراز
 • دیدار معاون شهردار شهر لووف اکراین با رییس شورای شهر شیراز
 • دیدار معاون شهردار شهر لووف اکراین با رییس شورای شهر شیراز
 • دیدار معاون شهردار شهر لووف اکراین با رییس شورای شهر شیراز
 • دیدار معاون شهردار شهر لووف اکراین با رییس شورای شهر شیراز
 • دیدار معاون شهردار شهر لووف اکراین با رییس شورای شهر شیراز
 • دیدار معاون شهردار شهر لووف اکراین با رییس شورای شهر شیراز
 • دیدار معاون شهردار شهر لووف اکراین با رییس شورای شهر شیراز
 • دیدار معاون شهردار شهر لووف اکراین با رییس شورای شهر شیراز
 • دیدار معاون شهردار شهر لووف اکراین با رییس شورای شهر شیراز
 • دیدار معاون شهردار شهر لووف اکراین با رییس شورای شهر شیراز
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ - ۰۹:۵۵:۵۲

دیدگاه های شما