امروز: چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق و تذکر :: ما مكلف به سامان‌دهی وضعيت نيروهای انساني شهرداری هستیم

  • تاریخ:
    ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
  • عنوان:
    ما مكلف به سامان‌دهی وضعيت نيروهای انساني شهرداری هستیم
  • نام عضو:
    سیدعبدالرزاق موسوی

مصوبه اي در موضوع نيروي انساني داشتيم كه  در سطح جامعه خوشبختانه افراد زيادي نسبت به آن اظهار نظر كردند. از نظر ما همه شهروندان حق دارند نسبت به مصوبات شورا اظهار نظر كند .فرق نمي كنددرچه منصب يا موقعيتي باشند.در موضوع مصوبه مجموعه اظهارنظرهاو تنوع افراد و حتي برخي دستگاههاي دولتي و قضايي نشان دهنده اهميت اين موضوع است و اميدوار هستيم، شهروندان نسبت به اقدامات و تصميمات نهادها و سازمانهاي مسئول و تمام مصوبات شورا اين حساسيت رو داشته باشند و به تعبير ديگر مصوبات اين قدر داراي اهميت باشد كه موجب اظهارنظرهاي متفاوت و بعضاً مختلف در سطح جامعه شود و اين امر پسنديده و مبارك است.بنده به سهم خودم ازهمه دوستان اعم ازمخالف وموافق تشكرمي كنم. فرصتي هم اين مصوبه و اين اظهارنظرها براي ما فراهم خواهد كرد كه بتوانيم از تصميمات خودمان با منطق و استدلال دفاع كنيم از اين جهت من به سهم خودم خوشحالم . قبلاً هم عرض كرده ام اين مصوبه يكي از كارهاي شايسته وقابل دفاع شوراي پنجم است .البته عده اي هم تلاش كردند و تلاش مي كنند كه از اين فضا و از اين شرايط استفاده تبليغاتي ببرند اين هم به خود آنها بر مي گردد و جامعه هم به هر صورت قضاوت خواهد كرد .در همين جهت به دعوت  شوراي عالي استانها روز گذشته از طريق فضاي مجازي جلسه اي با روساي برخي از كلانشهرها و مراكز استان ها و معاونين برنامه ريزي شهرداري هاي آنها برگزار كرديم كه استقبال خوبي از اين جلسه شد روساي شوراهاي اسلامي كلانشهرها از جمله شهرهاي تهران يزد اصفهان تبريز بندرعباس و تعداد ديگري از كلانشهرهابه همراه معاونين برنامه‌ريزي برخي ديگر از آنها كه حدود ۲۵ نفر بودند در اين نشست شركت كردند.از شيرازهم م آقاي راضي در اين جلسه حضور داشتند، فرصت خيلي خوبي بود اطلاعات خوبي رو از وضعيت نيروي انساني در شهرداريهاي مختلف بدست اورديم. اين اطلاعات نشان مي دهد.بكارگيري نيروي انساني در شهرداري شيراز در طول سالهاي گذشته وضعيت خوبي نداشته است. شايد بعد از تهران بدترين وضعيت را از نظر حجم نيروهاي بدون ضابطه و هزينه‌هاي ناشي از آن ما داشته باشيم .البته قرارشدمباحث جمع بندي وانشاله درسه سطح شهرداري هاوشوراها ,وزارت كشورودولت ومجلس شوراي اسلامي پي گيري صورت پذيرد.مجموعه اين ها نشان مي دهد كه ما تصميم خوبي را گرفته ايم, اما دو نكته را در اين زمينه لازم است با توجه به بحث هاي صورت گرفته خدمت شهروندان محترم و نخبگان جامعه عرض كنم. مقدمتا لازم به توضيح است .ما در  شهرداري شيراز داراي ۳۶۱۹ پست سازماني هستيم. يعني چي؟ يعني ما ميتوانيم حداكثر به همين تعداد نيروي انساني كه مي تواند مسئوليت بپذيرد، امضا كنند و در اين پست ها قرار بگيرد، داشته باشيم .در مقابل ۱۶۰۰ پست از اين ۳۶۰۰ پست خالي است، يعني اينكه افرادي كه داراي شرايط احراز هستند و بر اساس مقررات به شهرداري ورود پيدا كرده اند وجود ندارند كه در اين پست ها قرار بگيرند ما به جاي آنها از نيروهاي شركتي استفاده كرده ايم. كه از نظر قانون نمي‌توانند مسئوليت بپذيرند، در نتيجه امكان ارتقا هم ندارند امكان پذيرش مسئوليت هم ندارند و اين امر موجب ورود ضرر هاي فراوان تاكنون به شهرداري وعدم امنيت شغلي آنان شده است و سازمان بازرسي هم ورود پيدا كرده است  ضمن اينكه تعداد نيروهاي ما دو برابر هستند،  اين نكته اول نكته دوم آن چه گفته مي‌شود تبديل وضعيت چيزي به نام تبديل وضعيت وجود ندارد و به كار بردن اين لفظ فاقد وجاهت قانوني است. بلكه موضوع پذيرش تعدادي نيروي انساني به عنوان استخدام موقت درشهرداري است اين هم مبناي قانوني دارد در قانون مشخص شده است. حال سوال اين است ما مكلف هستيم كه براي سامان دادن به وضعيت نيروي انساني اين پست هاي خالي رو حداقل تعدادي از آن ها را پر كنيم چون شهرداري با مشكل نيروي انساني براي استقرار در اين پستها روربرو هست به عنوان مثال به شدت در حوزه كارشناسان و مديران حقوقي شهرداري با مشكل روبروست قانون هم تكليف را مشخص كرده است مي گويد نيروي انساني كه در اين پست ها بايد قرار بگيرند يا بايد در استخدام دائم باشند يا پيماني باشند و يا اينكه از طريق استخدام موقت به كار گرفته شوند همان چيزي كه امروز موضوع بحث ما است .در موضوع استخدام موقت هم باز قانون مشخص كرده است بند پ ماده ۲ آيين نامه استخدامي شهرداريها و مقررات مربوط به همين ماده به صراحت  مي گويد: استخدام موقت از طريق امتحان و گزينش صورت مي گيرد .خوب لايحه شهرداري و مصوبه شورا چه مي گويد ؟به صراحت در اين لايحه آمده است كه ما ازدوگروه افراد مي خواهيم براي پر كردن پست هاي شهرداري استفاده كنيم.اول  حدود ۱۰۰۰ نفر از بين نيروهاي شركتي موجود شهرداري كه طبق بخشنامه وزير كشور داراي شرايط هستند از طريق امتحان و گزينش پذيرفته شوند. پس در اين وضعيت هيچ كسي نمي تواند فرد يا افراد خاص مورد نظر خودش را از اين طريق وارد كند امتحان داراي قانون است گزينش هم داراي قانون است .دستگاه‌هاي مسئول هم كه بايدآزمون برگزاركندونظارت كنند,مشخص هستند. در قسمت دوم آمده است كه ۳۰۰ نفر نيز از طريق فراخوان عمومي،و اخذ مجوز قانوني و برگزاري آزمون طبق مقررات به كار گرفته شوند .پس هر دو مورد طبق قانون است. فقط سوالي كه برخي مراجع قانوني از جمله سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري مي گويند، اين است  كه شما نمي توانيد مجزا از بين فقط نيروهاي شركتي سهميه تعيين كنيد شما به تعداد مورد نياز بايد فراخوان بدهيد و همه افرادي كه شرايط دارند در اين آزمون شركت كنند و تفاوتي هم بين نيروهاي موجود در شهرداري و آناني كه بيرون هستند نمي‌كند. بنابراين آزمون و گزينش براي همه يكسان است،  اما وزارت كشور تلاش كرده است براي نيروهاي شركتي كه به هر طريق وارد شهرداري شدند يك امتياز خاصي را در نظر بگيرد و از بين آنان بتواند بخش عمده نيروهاي شهرداري را تامين كند،  اين كل صورت مسئله و اتفاقي است كه افتاده است .شايد سوال كنيم خوب ما كه نيروي مازاد داريم چرا ۳۰۰ نفر را از بين افرادي كه بيرون از شهرداري هستند به كار بگيريم پاسخ روشن است.مانيروي مازادبرپستهاي شهرداري داريم.اماحدود۱۶۰۰پست خالي داريم.كه نيروهاي شركتي نمي توانند در آن قرارگيرند.وبايدازطريق استخدام موقت وياپيماني تكميل شوند.بنابراين بخشي ازپستها به نيروهاي موجودوبخشي هم به نيروهاي شايسته بيرون از شهرداري بايد اختصاص يابد.اگرچه قانون بين آنان فرقي قائل نشده است. قانون مي گويد :آزمون و امتحان براي استخدام موقت از بين تمامي متقاضيان واجد شرايط بايد باشد چه كساني كه وارد شهرداري شدند و چه كساني كه بيرون هستند بنابراين و با توضيحات فوق مصوبه شورا را در نوع خود فني ترين,عادلانه ترين تخصصي ترين و مردمي ترين و قابل دفاع ترين مصوبه اي است كه در اين زمينه ودراين شرايط به تصويب رسيده است و از اين جهت بايد از شوراي اسلامي شهر شيراز و شهرداري تشكر كرد. 
ما با دو گروه روبرو هستيم، گروهي كه امروز در شهرداري بوده و مشغول بكار هستند كه خود اينان نيز دو گروه هستند گروهي كه داراي سوابق خدمتي بالا هستند و گروهي كه سابقه كمتري دارند. اين گروه علاقمند هستند كه اول آنان جذب شوند ، گروهي ديگر فارغ التحصيلان دانشگاهها هستند كه بيكار هستند و مي گويند چرا ما نبايد وارد شهرداري شويم و هر روز همه ما با مراجعه آنان روبرو هستيم ، از طرفي مشكل شهرداري هم بايد حل شود، لذا آنچه در لايحه شهرداري و مصوبه شورا آمد، با رعايت تمامي جوانب و مصالح و منافع مردم و شهر بوده است . زيرا با اين مصوبه هم به كارآمدي شهرداري توجه كرده ايم ، هم بخشنامه وزير كشور را رعايت كرده ايم، هم فرصت براي ارتقاء نيروي انساني تحصيل كرده و متخصص شهرداري را از بين نيروهاي موجود فراهم كرده ايم و امنيت شغلي آنان را تضمين كرده ايم و مهم تر از همه فرصتي را براي جذب تعدادي جوان شايسته و تحصيل كرده از طريق آزمون از بين افرادي كه واسطه و رابطه اي نداشته اند را براي اولين بار در طول ده ساله اخير فراهم كرده ايم. لازم است يك نكته را هم اضافه كنم، ما معتقد هستيم نحوه بكارگيري نيرو در شهرداري با توجه به تأمين منابع مالي از مردم بايد با رعايت مقررات عمومي و توسط شهرداري و تصويب شورا انجام شود كه در جاي خود در مورد آن صحبت خواهم کرد. 


فایلعنوان
رییس شورای شهر شیرازرییس شورای شهر شیراز

دیدگاه های شما