امروز: دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق و تذکر :: تذکر آقای تنوری در خصوص عدم ارائه ی گزارش عملکرد و برنامه های آتی این سازمان درخصوص نگهداری و بهره برداری از بافت و ابنیه تاریخی و حفظ و احیاء منظر تاریخی شهر مقدس شیراز

  • تاریخ:
    ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
  • عنوان:
    تذکر آقای تنوری در خصوص عدم ارائه ی گزارش عملکرد و برنامه های آتی این سازمان درخصوص نگهداری و بهره برداری از بافت و ابنیه تاریخی و حفظ و احیاء منظر تاریخی شهر مقدس شیراز
  • نام عضو:
    احمد تنوری

نظر به اینکه مطابق بند ۷ ماده ۴ اساسنامه ملاک عمل آن سازمان، نگهداری و بهره برداری از ابنیه و بافت های تاریخی شهر شیراز و حفظ و احیاء منظر تاریخی شهر شیراز  با هماهنگی سازمان های ذیربط، از مهمترین وظایف و ماموریت های آن سازمان در چارچوب وظایف قانونی شهرداری شیراز می باشد، و از سوی دیگر، پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات فرهنگی شورا در تمامی زیر مجموعه های شهرداری و حوزه مدیریت شهری، از مهمترین وظایف کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا می باشد، لذا لازم است، در اسرع وقت گزارش عملکرد، و برنامه های آتی آن سازمان را به تفکیل در زمینه های ذیل ارسال گردد

۱-نگهداری و بهره برداری از ابنیه تاریخی  موجود در محدوده و حریم شهر شیراز

۲-نگهداری و بهره برداری از بافت تاریخی شهر شیراز

۳-حفظ منظر تاریخی شهر شیراز

۴-احیاء منظر تاریخی شهر شیراز


دیدگاه های شما