امروز: دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

نطق و تذکر :: تذکر آقای تنوری در خصوص فرآیند تکمیل اسناد مناقصه، استعلام ها و تایید فرم تخصیص ها... به شهردار شیراز

 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
 • عنوان:
  تذکر آقای تنوری در خصوص فرآیند تکمیل اسناد مناقصه، استعلام ها و تایید فرم تخصیص ها... به شهردار شیراز
 • نام عضو:
  احمد تنوری

شهردار محترم شیراز، طی نامه ی شماره ۴۹۹۹۶/۹۸ مورخ ۱۲/۲/۹۸ طی نامه ای به معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری، اعلام کرده است که از تاریخ ارسال نامه ی فوق الذکر،  در خصوص  فرایند تکمیل اسناد مناقصه، استعلام ها و تایید فرم تخصیص ها در سه حوزه ی نرم افزارها، زیرساخت های ارتباطی و سخت افزارهای مورد نیاز سیستم های ثبت تخلف،  نظارت تصویری و سایر بخش های مرتبط با سیستم های حمل و نقل هوشمند در سازمان ها و ادارات تابعه ی معاونت حمل و نقل و ترافیک، که بخصوص شامل سازمان های ححمل و نقلی ریلی ( مترو) ، مدیریت حمل و نقل مسافر ، مدیریت حمل بار هم می شود،  دیگر نیازی به تایید سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز نمی باشد و شهردار اعلام کرده است که این موارد با تایید شخص مدیر مرکز کنترل ترافیک انجام شود.

لذا موارد ذیل را با تاکید بر پرهیز شهردار و معاونان و روسای سازمان های مربوطه از تخلف از شرح وظایف  و ماموریت های مصوب و ملاک عمل به شهردار تذکر می دهم

 1. طبق تبصره ماده ۴ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، (( در اجرای ماده ۸ ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها ابلاغی ۲۰/۲/۱۳۹۴، سازمان وابسته به منطور انجام امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، کنتترل، نطارت و انجام بخشی از وطایف شهرداری که با توجه به ماهیت آن وطایف، قابل انجام در ستاد شهرداری یا منطقه نمی باشند، ایجاد می شود. بنابراین با ایجاد سازمان وابسته پیش بینی وطایف مشایه  در ستاد شهرداری یا منطقه نمی باشد، ایجاد می شود. بنابراین با ایجاد سازمان وابسته پیش بینی وظایف مشابه در ستاد، منطقه و سایر سازمان های وابسته امکانپذیر نمی باشد.
 2. طبق بند ۲ ماده ۴ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، میدیریت تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضعی فناوری اطلاعات و ارتباطات از قبیل طرح ایجاد و توسعه مراکز داده و زیرساخت های ارتباطی، از جمله مهمترین وظایف و ماموریت های سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز در چارچوب وطایف قانونی این شهرداری است.
 3. طبق بند ۴ ماده بند ۴ اساسنامه مدیریت تامین، نگهداری، تعمیر و پشتیبانی انواع سخت افزارهای پسیو و اکتیو مورد نیار شهرداری از جمله مهمترین وظایف و ماموریت های سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز در چارچوب وطایف قانونی این شهرداری است.

لذا  دستور شهردار به معاون حمل و نقل و ترافیک در مواردی که در نامه ی فوق الذکر، مغایر با  اساسنامه‌ی سازمان ها است، مبنای قانونی ندارد و بدینوسیله متذکر می گردم شهردار محترم و معاونان محترم شهرداری شیراز، از هرگونه تخلف از اساسنامه ی سازمان ها پرهیز کنند.  


دیدگاه های شما