امروز: یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش جناب آقای سعید نظری/ سخنگوی شورا و رییس کمیسیون نامگذاری اماکن و معابر عمومی - یکشنبه جلسه 151

دیدگاه های شما