امروز: جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش جناب آقای اسکندر پور شهرداری شیراز در جلسه فوق العاده صحن -127

دیدگاه های شما