امروز: شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

شصتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 14 آبان ماه 1397

دیدگاه های شما