امروز: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: محمد تقی تذروی :: عضو کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی -عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک-عضو کمیسیون سلامت، محیت زیست و خدمات شهری

-عضو کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 

-عضو کمیسیون شهرسازی و معماری

-عضو کمیسیون سلامت، محیت زیست و خدمات شهری

دیدگاه های شما