امروز: چهارشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا

عنوانشمارهتاریخمشاهده
يكصد و بیست و یکمین جلسه علني (فوق العاده ) شوراي اسلامي شهر شيراز3828/98/ص1398/11/05
يكصد و بیستمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز3783/98/ص1398/11/02
يكصد و نوزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز3768/98/ص1398/10/30
يكصد و هجدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز3650/98/ص1398/10/25
يكصد و شانزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز3450/98/ص1398/10/11
يكصد و پانزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز3347/98/ص1398/10/04
يكصد و چهاردهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز2251/98/ص1398/09/27
يكصد و سیزدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز3186/98/ص1398/09/20
يكصد و دوازدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز3074/98/ص1398/09/13
يكصد و یازدهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز2970/98/ص1398/09/06
يكصد و دهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز2886/98/ص1398/08/29
يكصد و نهمین جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز2815/98/ص1398/08/22
يكصد و هشتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز50069/98/د1398/08/08
يكصد و هفتمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز49900/98/د1398/08/01
يكصد و ششمين جلسه علني (عادي ) شوراي اسلامي شهر شيراز49538/98/د1398/07/17
یکصد و پنجمین جلسه علنی (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيراز2251/98/ص1398/07/10
یکصد و چهارمین جلسه علنی (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيراز2177/98/ص1398/07/03
هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 29 بهمن ماه 974584/97/ص1397/11/29
هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 15بهمن ماه 974448/97/ص1397/11/15
هفتاد و یکمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز4290/97/ص1397/11/01
هفتادمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز4169/97/ص1397/10/24
شصت و نهمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز4097/97/ص1397/10/17