امروز: جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون تلفیق وهماهنگی دستگاه ها

عنوانشمارهتاریخمشاهده
چهل و يكمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز52230/98/د1398/11/21
چهلمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز51993/98/د1398/11/12
سي و نهمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز51655/98/د1398/10/23
سي و هشتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز51431/98/د1398/10/11
سي و هفتمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز51180/98/د1398/10/02
سي و ششمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز51024/98/د1398/09/25
سي و ششمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز50858/98/د1398/09/18
سي و پنجمين جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز50672/98/د1398/09/11
سي و چهارمین جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز50532/98/د1398/09/04
سي و چهارمین جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز50417/98/د1398/08/27
سي و چهارمین جلسه كميسيون تلفيق شوراي اسلامي شهر شيراز50283/98/د1398/08/20