امروز: جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون گردشگری و زیارت

عنوانشمارهتاریخمشاهده
صدمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت52200/98/د1398/11/20
نود و نهمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت52164/98/د1398/11/19
نود و هشتمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت52049/98/د1398/11/15
نود و هفتمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت52047/98/د1398/11/12
نود و ششمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت51975/98/د1398/11/07
نود و پنجمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت51541/98/د1398/10/21
نود و چهارمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت51463/98/د1398/10/14
نود و سومين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت51283/98/د1398/10/07
نود و يكمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت50821/98/د1398/09/16
هشتاد و نهمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت50483/98/د1398/09/02
هشتاد و هشتمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت49985/98/د1398/08/11
هشتاد و هفتمين جلسه كميسيون گردشگري و زيارت49601/98/د1398/07/20
هشتاد و ششمین جلسه کميسيون گردشگری و زیارت٤٩١٢٩/٩٨/د1398/07/06
هشتاد و ششمین جلسه کميسيون گردشگری و زیارت٤٩١٢٩/٩٨/د1398/07/06
شصت و هشتمین جلسه کميسيون گردشگری و زیارت٤٥٢٩٠/٩٧/د1397/11/27
شصت و هفتمین جلسه کميسيون گردشگری و زیارت٤٥٢٥٧/٩٧/د1397/11/24
شصت و ششمین جلسه کميسيون گردشگری و زیارت٤٥٠٠١/٩٧/د1397/11/08
شصت و پنجمین جلسه کميسيون گردشگری و زیارت٤٤٩٩٨/٩٧/د1397/11/08
شصت و چهارمین جلسه کميسيون گردشگری و زیارت٤٤٨١٢/٩٧/د1397/11/01
شصت و سومین جلسه کميسيون گردشگری و زیارت٤٤٦٣٨/٩٧/د1397/10/24