امروز: جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری

عنوانشمارهتاریخمشاهده
هفتادونهمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا52217/98/د1398/11/19
هفتادوهشتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا52072/98/د1398/11/14
هفتادوهفتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا51922/98/د1398/11/05
هفتادوششمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا51894/98/د1398/11/02
هفتادوپنجمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا51486/98/د1398/10/14
هفتادوچهارمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا51153/98/د1398/09/30
هفتادوسومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا50822/98/د1398/09/16
هفتادودومين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا50689/98/د1398/09/09
هفتادويكمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا50397/98/د1398/08/25
هفتادمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا49994/98/د1398/08/04
شصت و هشتمين جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا٤٩٠٨٨/٩٨/د1398/06/30
پنجاه و ششمین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا٤٥٢٤٢/٩٧/د1397/11/25
پنجاه و پنجمین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا٤٥٠٨٧/٩٧/د1397/11/14
پنجاه و چهارمین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا٤٤٩٤٩/٩٧/د1397/11/07
پنجاه و سومین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا٤٤٨٠٠/٩٧/د1397/10/30
پنجاه و دومین جلسه كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري شورا٤٤٦٤٦/٩٧/د1397/10/26