امروز: جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری

عنوانشمارهتاریخمشاهده
يكصد و چهاردهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري52663/98/د1398/12/21
يكصد و سيزدهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري52419/98/د1398/12/04
يكصد و دوازدهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري52126/98/د1398/11/15
يكصد و دهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري52021/98/د1398/11/08
يكصد و هشتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري51757/98/د1398/10/29
يكصد و هفتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري51590/98/د1398/10/22
يكصد و ششمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري51514/98/د1398/10/15
يكصد و پنجمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري51305/98/د1398/10/08
يكصدو چهارمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري51281/98/د1398/10/05
صد و سومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري51166/98/د1398/10/01
صد و يكمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري50947/98/د1398/09/21
يكصدمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري50847/98/د1398/09/17
نود و نهمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري50667/98/د1398/09/10
نود و هشتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري50595/98/د1398/09/05
نود و هفتمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري50508/98/د1398/09/03
نود و ششمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري50373/98/د1398/08/26
نود و پنجمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري50143/98/د1398/08/12
نود و چهارمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري49992/98/د1398/08/06
نود و سومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري49853/98/د1398/07/28
نود و دومين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري49678/98/د1398/07/22
نود و يكمين جلسه كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري49656/98/د1398/07/21
نودمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری49407/98/د1398/07/14
هشتاد و نهمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری٤٩٢٩٩/٩٨/د1398/07/07
هشتاد و هشتمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری٤٩١٢٨/٩٨/د1398/06/31
شصت و چهارمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری٤٥٢٨٧/٩٧/د1397/11/28
شصت و سومین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری٤٥١٠٥/٩٧/د1397/11/14
شصت و دومین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری٤٤٩٣٥/٩٧/د1397/11/07
شصت و یکمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری٤٤٧٨٥/٩٧/د1397/10/30
شصتمین جلسه کميسيون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری٤٤٦٠٩/٩٧/د1397/10/23