امروز: جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

عنوانشمارهتاریخمشاهده
يكصد و نهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا52157/98/د1398/11/16
يكصد و هفتمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا52009/98/د1398/11/08
يكصد و ششمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا51898/98/د1398/11/02
يكصد و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا51592/98/د1398/10/18
يكصد و سومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا51426/98/د1398/10/11
يكصد و دومين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا51232/98/د1398/10/04
يكصد و يكمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا51077/98/د1398/09/27
يكصدمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا50961/98/د1398/09/20
نود و نهمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا50611/98/د1398/09/06
نود و هشتمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا50505/98/د1398/08/29
جلسه كارشناسي كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا50065/98/د1398/08/06
نود وششمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا50066/98/د1398/08/08
نود و پنجمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا49903/98/د1398/08/01
نود و چهارمين جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي ورزشي شورا49602/98/د1398/07/17
نود و سومین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا49359/98/د1398/07/10
هفتادمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا٤٥٢٨٦/٩٧/د1397/11/27
شصت و نهمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا٤٥١٣٩/٩٧/د1397/11/15
شصت و هشتمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا٤٥٠٥٩/٩٧/د1397/11/11
شصت و هفتمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا٤٥٠٤٨/٩٧/د1397/11/09
شصت و ششمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا٤٤٩٤٨/٩٧/د1397/11/03
شصت و پنجمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا٤٤٨٣٩/٩٧/د1397/11/01
شصت و چهارمین جلسه کميسيون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا٤٤٥٢٥/٩٧/د1397/10/24