امروز: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی

عنوانشمارهتاریخمشاهده
صد و چهل و هشتمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا52622/98/د1398/12/19
صد و چهل و ششمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا52314/98/د1398/12/03
صد و چهل و يكمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا51998/98/د1398/11/08
صد و سي و هفتمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا51745/98/د1398/10/28
صد و سي و ششمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا51485/98/د1398/11/14
صد و سي و چهارمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا51245/98/د1398/10/07
يكصد و سي و سومين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي و املاك شورا51261/98/د1398/10/04
يكصد و سي و دومين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي و املاك شورا51096/98/د1398/09/30
يكصد و سي و يكمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي و املاك شورا50977/98/د1398/09/23
يكصد و بيست و نهمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي و املاك شورا50833/98/د1398/09/16
یکصد و بیست و هشتمین جلسه کميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقی و املاک شورا50768/98/د1398/09/13
یکصد و بیست و هفتمین جلسه کميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقی و املاک شورا50633/98/د1398/09/09
يكصد و بيست و ششمين جلسه كميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقي و املاك شورا50580/98/د1398/09/06
یکصد و بیست و چهارمین جلسه کميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقی و املاک شورا50469/98/د1398/08/29
یکصد و بیست و سومین جلسه کميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقی و املاک شورا50371/98/د1398/08/25
یکصد و بیست و سومین جلسه فوق العاده کميسيون برنامه وبودجه، امورحقوقی و املاک شورا50304/98/د1398/08/22
يكصد و بيست و دومين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا50071/98/د1398/08/11
صد و بيست و يكمين جلسه كميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقي و املاك شورا50022/98/د1398/08/08
صد و بیستمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شورا49946/98/د1398/08/04
صد و نوزدهمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شورا49937/98/د1398/08/01
صد و هجدهمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شورا49600/98/د1398/07/20
صد و هفدهمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شورا49392/98/د1398/07/13
صد و شانزدهمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شورا49362/98/د1398/07/08
صد و پانزدهمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شورا٤٩٢٢٤/٩٨/د1398/07/06
صد و چهاردهمین جلسه کميسيون برنامه و بودجه ، امور حقوقی و املاک شورا٤٩١٨٦/٩٨/د1398/06/30
هشتاد و سومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک٤٥٣٠٦/٩٧/د1397/11/30
هشتاد و دومین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک٤٥٣٠٤/٩٧/د1397/11/29
هشتاد و یکمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک٤٥٢٩٦/٩٧/د1397/11/29
هشتادمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک٤٥٢١٤/٩٧/د1397/11/23
هفتاد و نهمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک٤٥١٠٣/٩٧/د1397/11/14
هفتاد و هشتمین جلسه عادی کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک٤٤٨٨١/٩٧/د1397/11/06