امروز: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی

عنوانشمارهتاریخمشاهده
صد و هفتمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا52649/98/د1398/12/21
صد و ششمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا52377/98/د1398/12/04
صد و پنجمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا52110/98/د1398/11/15
صد و سومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا51729/98/د1398/10/29
صد و دومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا51688/98/د1398/10/22
صد و دومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا51411/98/د1398/10/15
صد و يكمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا51372/98/د1398/10/08
نود و نهمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا51095/98/د1398/10/01
نود و هفتمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا50831/9/د1398/09/17
نود و ششمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا50618/98/د1398/09/10
نود و پنجمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا50509/98/د1398/09/03
نودوچهارمين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا50013/98/د1398/08/12
نودوسومين جلسه كميسيون شهرسازي و معماري شورا49824/98/د1398/07/28
نود و دومین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا49478/98/د1398/07/15
نودو‌‌یکمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا49512/98/د1398/07/14
نودمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا٤٩٢٢٧/٩٨/د1398/07/07
هشتاد و نهمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا٤٩٠٦١/٩٨/د1398/06/31
شصت ‌و هفتمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا٤٤٩٥٧/٩٧/د1397/11/28
شصت ‌و ششمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا٤٥٢٤٧/٩٧/د1397/11/23
شصت ‌و پنجمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا٤٤٩٥٦/٩٧/د1397/11/07
شصت ‌و چهارمین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا٤٤٨٨٨/٩٧/د1397/11/03
شصت ‌و دومین جلسه کميسيون شهرسازی و معماری شورا٤٤٥٤٩/٩٧/د1397/10/23