امروز: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک

عنوانشمارهتاریخمشاهده
صد و پنجاه و ششمين جلسه فوق¬العاده كميسيون عمران، حمل¬ونقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز52444/98/د1398/12/05
صد و پنجاه و پنجمين جلسه عادي كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز52407/98/د1398/12/04
صد و پنجاه و چهارمين جلسه فوق¬العاده كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز52236/98/د1398/11/20
صد و پنجاه و سومين جلسه عادي كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز52235/98/د1398/11/20
صد و پنجاه و دومين جلسه فوق¬العاده كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز52205/98/د1398/11/19
صد و پنجاه و يكمين جلسه فوق¬العاده كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز52203/98/د1398/11/19
صد و پنجاهمين جلسه فوق¬العاده كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز52201/98/د1398/11/19
صد و چهل و نهمين جلسه فوق¬العاده كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز52140/98/د1398/11/16
صد و چهل و هشتمين جلسه فوق¬العاده كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز52139/98/د1398/11/16
صد و چهل و هفتمين جلسه فوق¬العاده كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز52094/98/د1398/11/14
صد و چهل و ششمين جلسه فوق¬العاده كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز52092/98/د1398/11/14
صد و چهل و پنجمين جلسه فوق¬العاده كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز52057/98/د1398/11/12
صد و چهل و چهارمين جلسه فوق¬العاده كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز51990/98/د1398/11/07
صد و چهل و سومين جلسه عادي كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز51943/98/د1398/11/06
صد و چهل و دومين جلسه فوق¬العاده كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز51927/98/د1398/11/05
صد و چهل و يكمين جلسه عادي كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز51838/98/د1398/10/29
صد و چهلمين جلسه عادي كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز51641/98/د1398/10/22
صد و سي و نهمين جلسه فوق¬العاده كميسيون عمران، حمل¬ونقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز51246/98/د1398/10/05
صد و سي¬ و هفتمين جلسه عادي كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز51143/9/د1398/10/01
صد و سي¬ و ششمين جلسه عادي كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز51005/98/د1398/09/24
صد و سي¬ و پنجمين جلسه عادي كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز50846/98/د1398/09/17
صد و سي¬ و چهارمين جلسه عادي كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز50658/98/د1398/09/10
صد و سي و سومين جلسه فوق¬العاده كميسيون عمران، حمل¬ونقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز50616/98/د1398/09/07
صد و سي¬ و دومين جلسه فوق¬ العاده كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز50537/98/د1398/09/02
صد و سي¬ و دومين جلسه عادي كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز50415/98/د1398/08/26
صد و سي¬اُمين جلسه عادي كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز50101/98/د1398/08/12
صد و بيست و نهمين جلسه عادي كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز49811/98/د1398/07/28
بازدید کمیسیون عمران از كارخانجات كاشي و سراميك حافظ زرقان49679/98/د1398/07/22
صد و بيست و هشتمين جلسه عادي كميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر شيراز49610/98/د1398/07/21
صد و بیست و هفتمین جلسه فوق¬العاده کميسيون عمران، حمل¬ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز49551/98/د1398/07/18
صد و بیست و ششمین جلسه عادی کميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز49404/98/د1398/07/14
صد و بیست و پنجمین جلسه عادی کميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز٤٩٢٣٣/٩٨/د1398/07/07
صد و بیست و چهارمین جلسه عادی کميسيون عمران، حمل¬و¬نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز٤٩١٥٥/٩٨/د1398/06/31
هشتاد و دومین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک٤٥٣٠٨/٩٧/د1397/11/28
هشتاد و یکمین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک٤٥٢٤٨/٩٧/د1397/11/23
هشتادمین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک٤٥١٢١/٩٧/د1397/11/14
هفتاد و نهمین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک٤٤٩٦٦/٩٧/د1397/11/07
هفتاد و هشتمین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک٤٤٩٦٤/٩٧/د1397/11/06
هفتاد و ششمین جلسه عادی کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک٤٤٧٨٧/٩٧/د1397/10/30
هفتاد و پنجمین جلسه عادی کميسيون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز٤٤٦٤٨/٩٧/د1397/10/23