امروز: پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: عمران، حمل و نقل و ترافیک

شرح وظایف:

 • بررسی و تصویب لوایح و طرح­های عمرانی، حمل و نقل و ترافیک.
 • تدوین، بررسی و تایید برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت شهرداری شیراز در حوزه عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهری.
 • بررسی نیازها، نارسایی ها و ­موانع­ در امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیکی سطح شهر شیراز و تدوین دستورالعمل های لازم.  
 • بررسی بودجه، تفریغ و متمم بودجه سالیانه عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز.
 • نظارت ­مستمر بر اجرای طرح ها، لوایح، دستورالعمل ها و آئین نامه های مصوب در حوزه فنی و عمرانی، حمل و نقل و ترافیک.
 • نظارت مستمر بر عملکرد عمرانی، حمل و نقل و ترافیک در شهرداری و سازمان ها و شرکت های وابسته.
 • بررسی انجام معاملات مرتبط با موضوع کمیسیون و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، معامله، مقاطعه، قرارداد، اجاره و استیجاره که در حوزه های کاری مدیریت شهری یا شهرداری صورت می پذیرد.
 • نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری ( موضوع بند ۲۲ ماده ۷۱ قانون شوراها ).
 • نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین، فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر طبق مقررات موضوعه ( موضوع بند ۲۳ ماده ۷۱ قانون شوراها ).
 • همکاری در جهت تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر آسایش عمومی، عمران و زیبایی شهر شیراز ( موضوع بند ۲۰ ماده ۷۱ قانون شوراها ).
 • رایزنی و ایجاد تعامل با نهادها و دستگاههای مختلف در موارد مرتبط با موضوع کمیسیون.
 • حمایت از طرح های خصوصی سازی و واگذاری کارها به مردم با حفظ حقوق شهرداری و شهروندان.
 • ایجاد زمینه جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت بهبود ارائه خدمات فنی و عمرانی، حمل و نقل و ترافیکی در سطح شهر شیراز.
 • بررسی و تصويب اساسنامه سازمان ها، موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري در حوزه فنی و عمرانی، حمل و نقل ترافیک با رعايت دستورالعمل های وزارت کشور.
 • بررسی و تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها و مقررات قانونی در موارد مرتبط با موضوع کمیسیون.


اعضا


فایلعنوان
گزارش عملکرد یکسال اول کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک دور پنجم شورای اسلامی شهر شیرازگزارش عملکرد یکسال اول کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک دور پنجم شورای اسلامی شهر شیراز
اهم اقدامات کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک در سال 1397اهم اقدامات کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک در سال 1397
گزارش عملکرد سال دوم کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک دور پنجم شورای اسلامی شهر شیرازگزارش عملکرد سال دوم کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک دور پنجم شورای اسلامی شهر شیراز

دیدگاه های شما


مرتضی (1398/03/14 - 02:36:35):

سلام یک فکری هم به حال ساکنین خیابان کاراندیش جنوبی کنید شده محل پارک شستشو ونظافت اتوبوس های برون شهری به پلیس هم که زنگ زدیم اصلا رسیدگی نمی کنن