امروز: پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب صحن دوره پنجم شورا - صد و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز (1398/07/17)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سیداحمدرضا دستغیبحاضر
مهندس ابراهیم صبوریمرخصی
لیلا دودمانحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
نوذر امامیمرخصی
سولماز دهقانیحاضر
سیدعبدالرزاق موسویحاضر
مهندس نواب قائدیحاضر
سیروس پاک فطرتغایب
دکتر قاسم مقیمیحاضر
سینا بنی زمانیحاضر
احمد تنوریحاضر
سعید نظریحاضر
محمد تقی تذرویحاضر