امروز: پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب صحن دوره پنجم شورا - نود و چهارمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز (1398/04/26)

تصویرنام و نام خانوادگیوضعیت
سیداحمدرضا دستغیبمرخصی
مهندس ابراهیم صبوریحاضر
لیلا دودمانحاضر
دکتر علی ناصریحاضر
نوذر امامیمرخصی
سولماز دهقانیحاضر
سیدعبدالرزاق موسویماموریت
مهندس نواب قائدیحاضر
سیروس پاک فطرتحاضر
دکتر قاسم مقیمیحاضر
سینا بنی زمانیحاضر
احمد تنوریحاضر
سعید نظریحاضر