امروز: دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

مصوبات دوره پنجم شورا

>آخرین

  • ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ - د/۹۹/۴۱۸۱
    مصوبه درباره لغو مصوبه شماره 11621/ش الف د مورخ 6/6/84 و مصوبه اصلاحي آن به شماره 32757/ش الف س مورخ 20/4/92 و مصوبه اصراري شماره 33481/ش الف س مورخ 24/5/92
    ادامه ...

  • ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ - د/۹۹/۴۱۷۹
    مصوبه درباره سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 29/35 مترمربع عرصه مازاد بر عرض معبر مجاور ضلع شرق پلاك ثبتي 2049/93 بخش 3 با كاربري مختلط تجاري، مسكوني و كدنوسازي 9-56-4-1
    ادامه ...
>آخرین