امروز: چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مبني بر ايراد هيئت تطبيق مصوبات به مصوبه شماره 205/99/ص مورخ 13/2/99 درخصوص دستورالعمل اجرايي بند٦ ماده ٨٠ قانون تشكيلات ، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  گردشگری و زیارت
 • تاریخ:
  ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
 • شماره:
  ۵۲۳/۹۹/ص
 • عنوان:
  مبني بر ايراد هيئت تطبيق مصوبات به مصوبه شماره 205/99/ص مورخ 13/2/99 درخصوص دستورالعمل اجرايي بند٦ ماده ٨٠ قانون تشكيلات ، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
 • شماره ابلاغ:
  ۱۰۹۷/۹۹/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره ص99/888/5641 مورخ 27/2/99 فرمانداري شهرستان شيراز مبني بر ايراد هيئت تطبيق مصوبات به مصوبه شماره 205/99/ص مورخ 13/2/99 درخصوص دستورالعمل اجرايي بند٦ ماده ٨٠ قانون تشكيلات ، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ، پس از وصول و ثبت به شماره 661/99/و مورخ 28/2/99 دبيرخانه شورا موضوع در كميسيون گردشگري و زيارت شورا بررسي و تصميم كميسيون در يكصد و سي و پنجمين جلسه علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 7/3/99 با حضور 11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و با اكثريت آراء ، به شرح ذيل به تصويب رسيد:

ماده واحده :

با توجه به اينكه در عنوان ماده 2 دستورالعمل قيد شده كه « در اجراي بند 6 ماده 80 ، شهرداري مكلف به انجام موارد زير است » بندهاي 17 گانه ماده 2 جزء تكاليف شهرداري و سياست گذاري شوراي اسلامي شهر شيراز است و دخالت در امور اجرائي شهرداري محسوب نمي شود ، بنابراين با توجه به تفكيك وظايف شوراي اسلامي شهر و شهرداري در مواد 2 و 3 مصوبه شماره 205/99/ص مورخ 13/2/99 ، شوراي اسلامي شهر شيراز به مصوبه مذكور اصرار مي نمايد. 

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

فایلعنوان
طرح يك فوريتي جمعي از اعضاي محترم شورا درخصوص راهكارهاي اجرايي بند6 ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايفطرح يك فوريتي جمعي از اعضاي محترم شورا درخصوص راهكارهاي اجرايي بند6 ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف

دیدگاه های شما