امروز: چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: درخصوص ارائه راهبردها و سياستهاي اجرايي برنامه راهبردي توسعه شهر شيراز

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  تلفیق وهماهنگی دستگاه ها
 • تاریخ:
  ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
 • شماره:
  ۷۲۴/۹۹/ص
 • عنوان:
  درخصوص ارائه راهبردها و سياستهاي اجرايي برنامه راهبردي توسعه شهر شيراز
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
 • شماره ابلاغ:
  ۸۹۸/۹۹/ص
 • فایل:

مصوبه

لايحه شماره 566911/99 مورخ 13/12/98 شهرداري شيراز درخصوص ارائه راهبردها و سياستهاي اجرايي برنامه راهبردي توسعه شهر شيراز پس از وصول و ثبت به شماره 8286/98/و مورخ 19/12/98 دبيرخانه شورا موضوع در كميسيون تلفيق شورا بررسي و تصميم كميسيون در يكصد و سي و ششمين جلسه علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 21/3/99 با حضور 12 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و با اكثريت آراء ، به شرح ذيل به تصويب رسيد:

ماده واحده :

در اجراي مصوبه شماره 394/98/ص مورخ 12/2/98 با موضوع بيانيه چشم انداز شيراز 1420 ، مجموعه راهبردها و سياست هاي اجرايي شهر و شهرداري شيراز ، شامل تعداد 65 راهبرد در حوزه هاي شهري و تعداد 63 راهبرد براي حوزه هاي مأموريتي شهرداري و تعداد 176 سياست اجرايي در دو جلد ( جلد اول با 285 صفحه و جلد دوم با 44 صفحه) به شرح پيوست ممهور به مهر شورا و مطابق با جدول ذيل به تصويب رسيد.

 

                    حوزه ماموريتي                   

راهبردهاي شهر

راهبردهاي شهرداري

سياست هاي اجرايي

          حمل و نقل و ترافيك

             10

9

30

محيط زيست، سلامت و ايمني

10

10

30

فرهنگي، اجتماعي و گردشگري

10

10

26

اقتصاد و مالي

13

13

34

خدمات مديريت

12

12

31

معماري و شهرسازي

10

9

25

جمع

65

63

176

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

فایلعنوان
برنامه راهبردی شهر و شهرداری مبتنی بر چشم انداز 20 ساله توسعه شهر شیرازبرنامه راهبردی شهر و شهرداری مبتنی بر چشم انداز 20 ساله توسعه شهر شیراز
برنامه راهبردی شهر و شهرداری مبتنی بر چشم انداز 20 ساله توسعه شهر شیرازبرنامه راهبردی شهر و شهرداری مبتنی بر چشم انداز 20 ساله توسعه شهر شیراز

دیدگاه های شما