امروز: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص عوارض شغلي پزشكان و حرف وابسته

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
 • شماره:
  ۳۸۵۹/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص عوارض شغلي پزشكان و حرف وابسته
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
 • شماره ابلاغ:
  ۳۹۸۰/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

لايحه شماره 486955/98 مورخ 29/10/98 شهرداري شيراز ، درخصوص عوارض شغلي پزشكان و حرف وابسته، پس از وصول و ثبت به شماره 7262/98/و مورخ 29/10/98 دبيرخانه شورا موضوع در كميسيون برنامه و بودجه، امورحقوقي و املاك شورا بررسي و تصميم كميسيون در يكصد و بيست و يكمين جلسه علني (فوق العاده ) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 5/11/98 با حضور 11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و با اكثريت آراء و طي

ماده واحده:                                         

به شهرداري شيراز اجازه داده مي شود نسبت به اخذ عوارض شغلي پزشكان بر اساس سه حوزه مركزي، پيراموني و حاشيه اي طبق نقشه پيوست ممهور به مهر شورا و به شرح ذيل اقدام نمايد:

 

                                                                               تعرفه عوارض شغلي پزشكان و حرف وابسته ساليانه به ريال

 

حوزه

گروه (الف)

گروه (ب)

گروه (ج)

گروه (د)

مركزي

28,500,000

19,000,000

6,000,000

2,000,000

پيراموني

19,000,000

12,500,000

4,500,000

1,500,000

حاشيه‌اي

0

0

0

0

 

 

تبصره 1: گروه بندي مشاغل پزشكان و حرف وابسته به شرح ذيل مي باشد:

v گروه «الف»: شامل پزشكان و دندانپزشكان فوق تخصص، فلوشيپ و جراحان و براي راديولوژي ها و آزمايشگاه هاي با مساحت بيش از 100 مترمربع.

v گروه «ب»: شامل پزشكان و دندانپزشكان متخصص و براي راديولوژي ها وآزمايشگاه هاي با مساحت تا 100 مترمربع.

v گروه «ج»: شامل پزشكان و دندانپزشكان عمومي.

v گروه «د»: شامل واحدهاي تزريقات، كارشناس، كارشناس ارشد و PHD پروانه دار در رشته هاي مامايي، بينايي سنجي، شنوايي سنجي، مشاوره و روانشناسي، فيزيوتراپي، توانبخشي، تغذيه و ....

تبصره 2: چنانچه در يك واحد آپارتماني بيش از يك پزشك مستقر باشد، هركدام مي بايست جداگانه برابر جدول ماده واحده، عوارض ساليانه خود را بپردازند.

تبصره 3: واحد شغلي صرفاً به گواهي مراجع ذيصلاح قضايي، نظام پزشكي يا اعلام كتبي متقاضي و تأييد كارشناس شهرداري صرفاً براي مدت زماني كه تعطيل بوده، مشمول پرداخت عوارض نمي‌گردد.

تبصره 4: بهاي خدمات پسماند مطابق با مصوبه هزينه خدمات پسماندهاي خانگي، واحدهاي تجاري و ساختماني وصول مي گردد.

تبصره 5: در مورد عوارض شغلي پزشكان و ساير حرف وابسته (گروه دال)كه در مصوبه نامي از آن‌ها برده نشده، ملاك عمل تعرفه گروه (د) خواهد بود.

تبصره 6: جهت سال هاي آتي، عوارض شغلي پزشكان و حرف وابسته ساليانه به ميزان نرخ تورم رسمي اعلامي توسط مراجع ذيصلاح نسبت به سال قبل بر اساس ميزان نرخ تورم ساليانه افزايش مي يابد.

تبصره 7: اين مصوبه از ابتداي سال 1399 ملاك عمل شهرداري شيراز جهت محاسبه و اخذ عوارض شغلي پزشكان و حرف وابسته مي باشد و درصورت وجود بدهي سنوات گذشته، ماخذ محاسبه عوارض بر مبناي سال مربوطه خواهد بود. 

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما