امروز: دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه مبني بر اصلاح مصوبه شماره 6786/93/ص مورخ 26/12/93 و اصلاحي شماره 5672/96/ص مورخ 27/12/96 درخصوص « هزينه پسماندهاي خانگي ، واحدهاي تجاري و ساختماني»

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
 • شماره:
  ۳۸۲۲/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه مبني بر اصلاح مصوبه شماره 6786/93/ص مورخ 26/12/93 و اصلاحي شماره 5672/96/ص مورخ 27/12/96 درخصوص « هزينه پسماندهاي خانگي ، واحدهاي تجاري و ساختماني»
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
 • شماره ابلاغ:
  ۳۹۷۸/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

لايحه شماره 447383/98 مورخ 7/10/98 شهرداري شيراز، مبني بر اصلاح مصوبه شماره 6786/93/ص مورخ 26/12/93 و اصلاحي شماره 5672/96/ص مورخ 27/12/96 درخصوص « هزينه پسماندهاي خانگي ، واحدهاي تجاري و ساختماني»، پس از وصول و ثبت به شماره 6716/98/و مورخ 8/10/98 دبيرخانه شورا موضوع در كميسيون هاي برنامه و بودجه، امورحقوقي و املاك و سلامت ، محيط زيست و خدمات شهري شورا بررسي و تصميم كميسيونها، در يكصد و نوزدهمين جلسه علني (فوق العاده ) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/10/98 با حضور 13 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و با اكثريت آراء و طي

ماده واحده:

با الحاق 4 رديف تحت عنوان رديف هاي 14 الي 17 به جدول شماره 2 (تعرفه خدمات ساماندهي خاك و نخاله) مصوبه شماره 6786/93/ص مورخ 26/12/93 به شرح ذيل موافقت گرديد و همچنين كلمه «خانوار» در بند الف اصلاحي و تبصره 1 الحاقي مندرج در مصوبه شماره 5672/96/ص مورخ 27/12/96 به «واحد مسكوني» تغييريافت و ماده 8 قانون مديريت پسماندها به عنوان مستند قانوني از صدر مصوبه مذكور حذف و بند 14 از ماده 9 شيوه نامه اجرايي مديريت پسماندهاي عمراني و ساختماني و بند 2، 5، 7 از ماده 4 اساسنامه سازمان مديريت پسماند، به عنوان مستند قانوني به صدر مصوبه 5672/96/ص مورخ 27/12/96 الحاق گرديد:

 رديف هاي الحاقي به جدول شماره 2:

 

رديف

شرح خدمات

تعرفه پيشنهادي

سال 98 (ريال)

پرداخت كننده

14

صدور المثني برچسب كد شناسايي خودرو ناشي از حوادث و تصادفات

بار اول

000/500

مالك خودرو

بار دوم و بعد از آن

000/000/2

15

-بهاي خدمات خودروهاي حمل كننده و غيرحفار فاقد كارت فعاليت معتبر يا  برچسب كد شناسايي

-بهاي خدمات خودروهاي فاقد برگ مسير

-بهاي خدمات حمل غير مجاز پسماند عمراني توسط خودروهاي غير مجاز

-بهاي خدمات انباشت نخاله و خاك در معابر

ده چرخ

000/000/3

مالك خودرو

تك

000/650/2

خاور

000/950

نيسان

000/650

16

-بهاي خدمات ماشين آلات حفار فاقد كارت فعاليت معتبر

000/950/1

مالك خودرو

17

بهاي خدمات ناشي از ارسال نشدن كل خاك يا پسماند محاسبه شده به سايت دفن(هر سرويس تك)

000/975/3

مالك خودرو

 
 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما