امروز: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه مبني بر اصلاح مصوبه 4059/96/ص مورخ 28/9/96 و مصوبه اصلاحي شماره 1795/97/ص مورخ 9/5/97 درخصوص « آيين نامه تقسيط عوارض وبهاي خدمات شهرداري»

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
 • شماره:
  ۳۸۲۱/۹۸/ص
 • عنوان:
  مصوبه مبني بر اصلاح مصوبه 4059/96/ص مورخ 28/9/96 و مصوبه اصلاحي شماره 1795/97/ص مورخ 9/5/97 درخصوص « آيين نامه تقسيط عوارض وبهاي خدمات شهرداري»
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
 • شماره ابلاغ:
  ۳۹۶۷/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

لايحه شماره 447388/98 مورخ 7/10/98 شهرداري شيراز ، مبني بر اصلاح مصوبه 4059/96/ص مورخ 28/9/96 و مصوبه اصلاحي شماره  1795/97/ص مورخ 9/5/97 درخصوص « آيين نامه تقسيط عوارض وبهاي خدمات شهرداري»، پس از وصول و ثبت به شماره 6713/98/و مورخ 8/10/98 دبيرخانه شورا موضوع در كميسيون برنامه و بودجه، امورحقوقي و املاك شورا بررسي و تصميم كميسيون، در يكصد و نوزدهمين جلسه علني (فوق العاده ) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 30/10/98 با حضور 13 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحي قانون شوراها و با اكثريت آراء و طي

ماده واحده :

مصوبه شماره 4059/96/ص مورخ 28/9/96 و اصلاحي شماره 1795/97/ص مورخ 9/5/97 درخصوص آيين نامه تقسيط عوارض و بهاي خدمات شهرداري و مواد 4 و 5 قرارداد تقسيط ضميمه مصوبه شماره 4059/96/ص مورخ 28/9/96 به شرح ذيل اصلاح  و همچنين كلمه «دستورالعمل»  مندرج در مواد 3 ، 10 و 11 قرارداد تقسيط ضميمه مصوبه اخيرالذكر به « آيين نامه » تغيير يافت :

ماده 2 اصلاحي مصوبه شماره 4059/96/ص مورخ 28/9/96 : عوارض ساليانه نوسازي، پسماند ، بدهي هاي موضوع آراي كميسيون
ماده صد و عوارض ساليانه خودرو مشمول اين آيين نامه نمي گردند.

تبصره 1 اصلاحي ذيل ماده 2 مصوبه شماره 4059/96/ص مورخ 28/9/96 پيرو اصلاحي مصوبه شماره 1795/97/ص مورخ 9/5/97: عوارض و بهاي خدمات باغات حوزه استحفاظي  قصردشت مشمول تقسيط نمي گردد .

تبصره الحاقي ذيل ماده 2 مصوبه شماره 4059/96/ص مورخ 28/9/96 تحت عنوان تبصره 3 : در زمان تفكيك يا افراز وفق ماده101 قانون شهرداري در صورتي كه مالك خواستار پرداخت قدر السهم شهرداري به صورت ريالي باشد ، مشمول تقسيط عوارض و بهاي خدمات
نمي گردد.

بند الف اصلاحي ماده 4 مصوبه شماره 4059/96/ص مورخ 28/9/96: زمان تقسيط تا صدور پايان كار، حداكثر 36 ماه مي باشد ( صدور پايان كار يا جواب استعلام نقل و انتقال منوط به تسويه حساب كامل مي باشد ).

تبصره 2 اصلاحي ماده 4 مصوبه شماره 4059/96/ص مورخ 28/9/96: در صورتي كه چك ( اعم از چك هاي تقسيط برابر اين مصوبه يا
چك هاي دريافتي بر اساس قراردادهاي شهرداري) در موعد مقرر وصول نگردد ، تا زماني كه چك ها وصول شود ، در مدت مازاد به ميزان نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار مبلغي اضافه بابت اصل و فرع ( بر اساس فرمول بالا) دريافت مي گردد.

اصلاح تبصره ذيل ماده 4 مصوبه شماره 4059/96/ص مورخ 28/9/96 تحت عنوان تبصره 3 كه پيرو مصوبه شماره 1795/97/ص مورخ 9/5/97 الحاق گرديده:  نرخ بهره عقود مبادله اي مصوب شوراي پول و اعتبار به ميزان 3% كمتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه مي گردد.

بند 1 اصلاحي ماده 6 مصوبه شماره 4059/96/ص مورخ 28/9/96: ارائه چك صياد به عهده بانك هاي عضو شبكه شتاب مستقر در شهر شيراز جهت پرداخت اقساط توسط متقاضي تقسيط.

بند 2 اصلاحي ماده 6 مصوبه شماره 4059/96/ص مورخ 28/9/96 متقاضي به منظور ضمانت پرداخت اقساط خود يكي از موارد ذيل را مي بايست ارائه نمايد:

 1.    ارائه چك صياد به عهده بانك هاي عضو شبكه شتاب مستقر در شهر شيراز به ميزان كل بدهي توسط ضامن كارمند به همراه گواهي ضمانت كسر از حقوق
 2.    ارائه چك صياد به عهده بانك هاي عضو شبكه شتاب مستقر در شهر شيراز به ميزان كل بدهي توسط كاسب معتبر به همراه پروانه كسب مورد تأييد اتحاديه مربوطه
 3.    ارائه ضمانتنامه بانكي مربوط به بانك هاي مستقر در شيراز به ميزان كل بدهي

تبصره الحاقي ذيل ماده 6 مصوبه شماره 4059/96/ص مورخ 28/9/96: شهرداري مي تواند از طريق بانك ها و در قالب عقود مورد عمل بانك نسبت به وصول مبلغ چك هاي بدهكاران به شهرداري اقدام نمايد .

الحاق تعريف r به ماده 8 مصوبه شماره 4059/96/ص مورخ 28/9/96:

تعريف r : نرخ بهره عقود مبادله اي مصوب شوراي پول واعتبار در زمان تقسيط ( به درصد)

ماده 10 اصلاحي مصوبه شماره 4059/96/ص مورخ 28/9/96: اين آيين نامه در 10 ماده و 8 تبصره تصويب گرديد.

ماده 4 اصلاحي قرارداد تقسيط ضميمه مصوبه شماره 4059/96/ص مورخ 28/9/96 : متقاضي مكلف است بابت اقساط ، چك صياد به عهده بانك هاي عضو شبكه شتاب مستقر در شهر شيراز به شهرداري تحويل نمايد .

ماده 5 اصلاحي قرارداد تقسيط ضميمه مصوبه شماره 4059/96/ص مورخ 28/9/96 : ضامن مي بايست يك قطعه چك صياد به عهده بانك هاي عضو شبكه شتاب مستقر در شهر شيراز به مبلغ كل بدهي متقاضي به شهرداري تحويل نموده و قبول كند كه در صورت عدم وصول اولين چك تقسيطي متقاضي، كليه بدهي هاي او را پرداخت نموده و چك موصوف در وجه شهرداري كار سازي گردد . همچنين هيچ يك از چك هاي برگشتي قابل تعويض نمي باشد.

 

سيدعبدالرزاق موسوي

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما