امروز: دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص جمع بندي لايحه برنامه پنج ساله سوم توسعه شهرداري در افق سال 1398 تا 1402

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  تلفیق وهماهنگی دستگاه ها
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
 • شماره:
  ۴۹۳۳/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص جمع بندي لايحه برنامه پنج ساله سوم توسعه شهرداري در افق سال 1398 تا 1402
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
 • شماره ابلاغ:
  ۴۲۹/۹۸/ص
 • فایل:

مصوبه

نامه شماره 498669/97 مورخ 27/11/97 شهرداری شیراز درخصوص جمع بندی لایحه برنامه پنج ساله سوم توسعه شهرداری در افق سال 1398 تا 1402 پس از وصول و ثبت به شماره 8599/97/و مورخ 28/11/97 دبیرخانه شورا موضوع  در کمیسیون تلفیق شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هفتاد و چهارمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 6/12/97 با حضور11  نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

برنامه پنج ساله سوم توسعه شهرداری شیراز در افق سال 1398 تا 1402 شامل محورها، چشم انداز ، اهداف ، پروژه ها و درآمدها مندرج در یک جلد کتاب به شرح پیوست ممهور به مهر شورا با لحاظ تکالیف ذیل تصویب گردید.

1-شهرداری مکلف است، ظرف مدت 3 ماه و حداکثر تا پایان خرداد ماه 1398 جداول مربوط به واحد سنجش، وضعیت موجود و مطلوب و اهداف کمی را (در سالهای اجرای برنامه) تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر برساند.

2-شهرداری موظف است، پروژه های مربوط به سال اول اجرای برنامه (1398) را در قالب لایحه بودجه 1398 و پروژه های مربوط به سالهای بعد را براساس فرم های شماره 10 و 12 دستورالعمل سازمان شهرداریها تا پایان مردادماه 1398 تهیه و به شورا ارسال نماید تا حداکثر در پایان شهریور ماه توسط شورای اسلامی شهر تصویب گردد. 

تبصره 1:

در صورت نیاز به اصلاح پروژه ها شهرداری می تواند تا پایان شهریور ماه هر سال لایحه اصلاحیه پروژه ها را تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر برساند.

تبصره 2:                                                                                                                                                                  

اصلاح پروژه ها و هر گونه اصلاح دیگری در برنامه پنجساله نیاز به رأی موافق دو سوم اعضای حاضر درصحن شورا می باشد.

3-آن بخش از برنامه که با مأموریت و وظایف سازمانها و دستگاههای اجرایی مرتبط می باشد یا با مشارکت سایر دستگاهها می باید اجرا گردد ، شهرداری موظف است لایحه ای با تعیین نحوه اجرا موارد فوق تهیه و پس از تنظیم موافقنامه با سازمان یا دستگاه مربوطه، موضوع را به تصویب شورا برساند.

تبصره:

همکاری شهرداری نباید موجب انتقال مأموریت دستگاهها و یا سازمانهای مذکور به شهرداری شود.

4-شورا موظف است، گزارش اجرای برنامه را در طول سالهای اجرای برنامه به  صورت هر شش ماه یکبار (مرداد و بهمن) و به تفکیک حوزه های مختلف تهیه و به شورا ارائه نماید. گزارش مذکور در صحن شورا قرائت و به اطلاع مردم خواهد رسید.

5-شهرداری موظف است، 6 ماه پس از تصویب برنامه راهبردی 20 ساله شهر و شهرداری، درختواره برنامه را مطابق با خروجی برنامه راهبردی 20 ساله، بازنگری، اصلاح و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

6-نظام پایش و بازنگری برنامه پنجساله با استناد به اسناد و الزامات قانونی ( فرادست) از قبیل دستورالعمل وزارت کشور و بر اساس جدول 1-12 دستورالعمل راهبردی، عملیاتی ابلاغی وزارت کشور، تدوین گردد و از سال دوم برنامه نسبت به بازنگری آن اقدام شود.

7-شهرداری موظف است، امکان رصد و پایش برنامه را با ایجاد سامانه لازم جهت مشاهده میزان تغییرات و هر یک از شاخص های اهداف مربوطه در برنامه اقدام و دسترسی به سامانه را برای اعضای شورای اسلامی شهر ظرف مدت یکسال فراهم نماید.

8-شهرداری موظف است با همکاری کمیسیونهای تخصصی شورای اسلامی شهر نسبت به تهیه تکالیف خاص  برنامه های حوزه مربوطه تا پایان خردادماه 1398 اقدام و جهت تصویب به شورا ارائه نماید.

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما