امروز: دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه درخصوص بررسي بودجه سال 1398 شهرداري شيراز و سازمانهاي تابعه

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  تلفیق وهماهنگی دستگاه ها
 • تاریخ:
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
 • شماره:
  ۴۹۹۹/۹۷/ص
 • عنوان:
  مصوبه درخصوص بررسي بودجه سال 1398 شهرداري شيراز و سازمانهاي تابعه
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
 • شماره ابلاغ:
  ۵۰۷۲/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 453620/97 مورخ 29/10/97 شهرداری شیراز درخصوص بررسی بودجه سال 1398 شهرداری شیراز و سازمانهای تابعه، پس از وصول و ثبت به شماره 7904/97/و مورخ 1/11/97 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون تلفیق شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هفتاد و ششمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 20/12/97 با حضور21 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و ماده 65 قانون شهرداری با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

بودجه سال 1398 شهرداری شیراز به مبلغ 000/000/000/280/32 ریال (سی و دو هزار و دویست و هشتاد میلیارد ریال ) درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و به همین میزان هزینه شامل 000/000/000/883/1 ریال ( یک هزار و هشتصد و هشتاد و سه میلیارد ریال) در بخش وظیفه اداری و مبلغ 000/000/000/444/7 ریال (هفت هزار و چهارصد و چهل و چهار میلیارد ریال) در بخش وظیفه شهری و مبلغ 000/000/000/953/22 ریال( بیست و دو هزار و نهصد و پنجاه و سه میلیارد ریال) در بخش وظیفه عمرانی به شرح یک جلد دفترچه وتکالیف پیوست ممهور به مهر شورا و با رعایت تباصر و بندهای ذیل تصویب گردید:

تبصره 1: شهرداری شیراز مجاز است در صورت وقوع حوادث پیش بینی نشده اعم از ؛ سیل، طوفان، زلزله، آتش سوزی و موارد مشابه در شهر شیراز از سر جمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت کنترل اوضاع و عادی سازی وضعیت، هزینه عملیات مربوطه را تأمین و پرداخت نموده و مراتب را در تفریغ بودجه سال 1398 منظور و گزارش عملکرد این تبصره به همراه تشریح عوامل مؤثر در وقوع حوادث مربوط به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.

تبصره 2: به شهرداری شیراز اجازه داده می شود از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه که در زمان اشتغال به خدمت و به جهت انجام مأموریت های محوله اداری در شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز، علیه آن ها در مراجع قضایی و انتظامی اقامه دعوی می شود و یا مورد ضرب و جرح قرار می گیرد با اتخاذ تدابیر مناسب حتی در صورت  بازنشستگی یا پایان مأموریت آنان، حمایت حقوقی و قضایی و مالی به عمل آورده و سایر هزینه ها وخسارات ناشی از دعاوی فوق را در کلیه مراحل دادرسی وهزینه های بیمارستانی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه پس از تأیید اداره کل حقوقی از محل ردیف اعتباری به شماره طبقه بندی "2041701" با عنوان کمک به اشخاص و مؤسسات خصوصی" پرداخت نماید.

تبصره 3: شهرداری شیراز مجاز است از اعتبار مندرج در ردیف اعتباری "3050100069" با عنوان "پروژه طرح جهادی" در بخش های پیش بینی نشده سرمایه ای، اضطراری، خطرآفرین و گود برداری های رها شده هزینه نماید و هزینه کرد در این ردیف را در اصلاح یا متمم همان سال پادار نماید در صورتیکه این موضوع بعد از ارائه و اصلاح و متمم بودجه باشد موارد در تفریغ بودجه همان سال پادار و گزارش عملیات را به شورا ارائه نماید. ایجاد تعهد برای سال های بعد از محل اعتبار ردیف مذکور مجاز نمی باشد.

تبصره 4: به شهرداری اجازه داده می شود در پروژه هایی که ردیف تملک و اجرا دارند در صورت نیاز با ارسال گزارش به شورا امکان جابجایی تملک به اجرا و اجرا به تملک در این ردیف ها را داشته باشد.

تبصره 5: درجهت تسریع در اتمام پروژه های اولویت دار شهرداری شیراز( پروژه های ویژه که با عنوان ستاره دار مشخص می شوند) شهرداری شیراز مجاز است پروژه هایی که تنها ردیف تملک یا اجراء دارند با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و تأیید کمیسیون مربوطه مازاد بر سقف بودجه مصوب ، هزینه و در اصلاح یا متمم بودجه جهت تصویب پادار نماید.

تبصره 6: با توجه به فروش اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی جهت پروژه قطار شهری (خط 1 و 2 ) به شهرداری شیراز اجازه داده می شود در صورتی که نیاز به افزایش ردیف اعتبار پروژه خط یک و دو قطار شهری داشته باشد نسبت به هزینه کرد مازاد بر سقف بودجه مصوب اقدام و مبلغ مازاد را در اصلاح یا  متمم بودجه پادار نماید .

تبصره 7: در راستای باز پرداخت تسهیلات دریافتی شهرداری از بانک ها ، به شهرداری شیراز اجازه داده می شود در صورتی که توان باز پرداخت وام های دریافتی را مازاد بر سقف بودجه پیش بینی شده در ردیف 0001-010-309 ( اعتبار پرداخت نشده طرح های عمرانی ) را داشته باشد نسبت به پرداخت، اقدام و مازاد پرداختی را در اصلاح یا متمم سال مربوطه پادارنماید.

تبصره 8: در جهت شفاف سازی و ثبت درآمد ناشی از تفکیک و تعریض شوارع در بخش درآمد ناشی از تملک و تعریض شوارع ( مشرفیت)، شهرداری مکلف است در صورت وجود درآمد و در بخش های مذکور و انجام هزینه مازاد بر سقف بودجه ، نسبت به ثبت موارد مذکور در متمم یا اصلاح بودجه اقدام نماید:

بند1 : در صورتی که موضوع تبصره 8 بعد از تصویب، اصلاح یا متمم محقق گردد، شهرداری می بایست نسبت به ثبت درآمد و هزینه مازاد بر بودجه مصوب در تفریغ بودجه اقدام نماید.

تبصره 9: هرگونه تعریف هزینه مازاد بر سقف لایحه بودجه ارائه شده ( افزایش ردیف های بودجه ای ) منوط به تعریف منابع جدید جهت هزینه کرد می باشد .

بند2 : در رابطه با تعریف پروژه های جدید رعایت تبصره های 2 و 3 از ماده 2 مصوبه شماره 6199/93/ص مورخ 29/11/93  شورای اسلامی شهر درخصوص شیوه نامه روش تدوین بودجه وظیفه عمرانی در بودجه سالیانه شهرداری شیراز الزامی است.

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما