امروز: سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دستور کار جلسه دوره پنجم شورا

عنوانشمارهتاریخمشاهده
هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 29 بهمن ماه 974584/97/ص1397/11/29
هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز دوشنبه 15بهمن ماه 974448/97/ص1397/11/15
هفتاد و یکمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز4290/97/ص1397/11/01
هفتادمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز4169/97/ص1397/10/24
شصت و نهمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز4097/97/ص1397/10/17