امروز: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: فرهنگی، اجتماعی و ورزشیاعضا


فایلعنوان
گزارش عملکرد یکسال اول کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی دور پنجم شورای اسلامی شهر شیرازگزارش عملکرد یکسال اول کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی دور پنجم شورای اسلامی شهر شیراز

دیدگاه های شما