امروز: پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

حضور و غیاب هیات رئیسه دوره پنجم شورا

عنوانتاریخمشاهده
جلسه هیأت رییسه شورا 18 اسفندماه 971397/12/18
جلسه هیأت رییسه شورا 6 اسفندماه 971397/12/06
جلسه هیأت رییسه شورا 29 بهمن ماه 971397/11/29
جلسه هیأت رییسه شور ا 15 بهمن ماه 971397/11/15
جلسه هیأت رییسه شورا 1 بهمن ماه 971397/11/01
جلسه هیأت رییسه شورا 24 دیماه 971397/10/24
جلسه هیأت رییسه شورا 18دیماه 971397/10/18
جلسه هیأت رییسه شورا 10 دیماه 971397/10/10
جلسه هیأت رییسه شورا 3 دیماه 971397/10/03
جلسه هیأت رییسه شورا 26 آذر ماه 971397/09/26
جلسه هیأت رییسه شورا 19 آذر ماه 971397/09/19
جلسه هیأت رییسه شورا 12 آذر ماه 971397/09/12
جلسه هیأت رییسه شورا 5 آذر ماه 971397/09/05
جلسه هیأت رییسه شورا 28 آبان ماه 971397/08/28
جلسه هیأت رییسه شورا 14 آبان ماه 971397/08/14
جلسه هیأت رییسه شورا 23 مهرماه 971397/07/23
جلسه هیأت رییسه شورا 16 مهرماه 971397/07/16
جلسه هیأت رییسه شورا 9 مهرماه 971397/07/09
جلسه هیأت رییسه شورا 2 مهرماه 971397/07/02