امروز: یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

شورای اسلامی شهر شیراز

دوره پنجم شورا :: مصوبه :: مصوبه مبني بر اصلاح مصوبه شماره 6786/93/ص مورخ 26/12/93 درخصوص هزينه خدمات پسماندهاي خانگي، واحدهاي تجاري و ساختماني

 • دوره:
  دوره پنجم شورا
 • کمیسیون:
  برنامه ، بودجه و حقوقی
 • تاریخ:
  ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
 • شماره:
  ۵۶۷۲/۹۶/ص
 • عنوان:
  مصوبه مبني بر اصلاح مصوبه شماره 6786/93/ص مورخ 26/12/93 درخصوص هزينه خدمات پسماندهاي خانگي، واحدهاي تجاري و ساختماني
 • موضوع:
 • فایل:
 • تاریخ ابلاغ:
  ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
 • شماره ابلاغ:
  ۱۶۶/۹۷/ص
 • فایل:

مصوبه

لایحه شماره 492380/96 مورخ 24/10/96 شهردار محترم شیراز، مبنی بر اصلاح مصوبه شماره 6786/93/ص مورخ 26/12/93 درخصوص هزینه خدمات پسماندهای خانگی، واحدهای تجاری و ساختمانی، پس از وصول و ثبت به شماره 6677/96/و مورخ 26/10/96 دبیرخانه شورا موضوع درکمیسیون های برنامه ، بودجه ، امورحقوقی و املاک و سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در سی و یکمین جلسه (عادی) علنی شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 21/12/96 با حضور11 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به ماده 8 قانون مدیریت پسماندها ، ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و نامه شماره 3/325/93/س مورخ 17/7/85 وزارت کشور(دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهری ) و با اکثریت آراء و طی

ماده واحده :

بند الف ردیف 1 و جدول ذیل بند مذکور اصلاح و دو تبصره تحت عنوان تبصره های 1 و 2 ذیل این بند الحاق و بند ب و ردیف 2 بند ب اصلاح و 3 تبصره تحت عنوان تبصره های 3 4 و 5 ذیل بند ب الحاق و جدول 2 ( تعرفه خدمات ساماندهی خاک و نخاله ) و جمله آخر ردیف 3 پیوست مصوبه شماره 6786/93/ص مورخ 26/12/93 اصلاح و به همراه تکالیف الحاقی ذیل تصویب گردید:

اصلاحی بند الف ردیف 1 ) هزینه خدمات جمع آوری، حمل و دفع پسماند:

بر طبق ماده 8 قانون مدیریت پسماندها مصوب20‏‏/2‏‏/83 که اعلام می دارد «مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکنندگان پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی شهر بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه مدیریت پسماند نماید.» هزینه بهاء خدمات جمع آوری، حمل و دفع پسماند واحدهای مسکونی به ازاء هر خانوار به عنوان هزینه مدیریت پسماند براساس دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند شهری و فرمول C=F×D×R×(Ct+Cd)×E1×E2 محاسبه و دریافت گردد.

                                                                                      بعد خانوار شهری =F

                                                                                                      روزهای سال =D

                                                                 سرانه تولید پسماند در شهر شیراز (کیلوگرم) = R

هزینه جمع آوری‏‏- حمل و نقل یک کیلو پسماند عادی شهری در شهر شیراز (ریال) = Ct

هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر شیراز (ریال) = Cd

نسبت عوارض نوسازی واحد مسکونی مورد نظر به متوسط عوارض نوسازی یک واحد در منطقه مورد نظر = E1

                                                      نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسماند تولیدی = E2

                                                                  بهای خدمات پسماند یک خانوار شهری در شهر شیراز به تفکیک مناطق (ریال) =C

جدول هزینه خدمات پسماند به تفکیک مناطق 11 گانه سال 1397

 

منطقه

نرخ معادل سازی

هزینه خدمات جمع آوری، حمل و دفع پسماند

منطقه 1

0.14

1000000 ریال

منطقه 2

0.18

550000 ریال

منطقه 3

0.12

700000 ریال

منطقه 4

0.09

1000000 ریال

منطقه 5

0.08

500000 ریال

منطقه 6

0.15

1000000 ریال

منطقه 7

0.08

500000 ریال

منطقه 8

0.25

400000 ریال

منطقه 9

0.09

700000 ریال

منطقه 10

0.09

1000000 ریال

منطقه 11

0.16

700000 ریال

 

تبصره1 الحاقی: تعاریف:

 نرخ معادل سازی برابر است با ریشه چهارم نسبت قیمت پیش بینی بهای خدمات پسماند هر خانوار در سال 1397 به قیمت مصوب سال 1393.

نرخ تورم محاسباتی، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می باشد.

تبصره 2 الحاقی: برای سال های 1398، 1399 و 1400 بهای خدمات مدیریت اجرایی پسماند براساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

(نرخ تورم+نرخ افزایش حقوق و دستمزد اداره کار+1) × (نرخ معادل سازی+1) ×نرخ سال قبل

                                                            2                                                                    

اصلاحی بند ب):

 با استناد به ماده 8 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20‏‏/2‏‏/83 مجلس شورای اسلامی و مصوبه شماره 39079‏‏/92‏‏/ص مورخ 26‏‏/12‏‏/92 شورای اسلامی شهر شیراز واحدهای تجاری و خدماتی اعم از مشمولان قانون نظام صنفی یا قوانین خاص و همچنین صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی و سایر بندها به شرح ذیل می باشد.

اصلاحی ردیف 1 بند ب):

واحدهای کم زباله تا یک سطل (حداکثر با وزن 5 کیلوگرم در هر نوبت جمع آوری) معادل 70% عوارض سالیانه شغلی و در مورد واحدهای پر زباله علاوه بر اخذ بها خدمات برابر با واحدهای کم زباله، به ازاء هر سطل اضافه به صورت زیر تعیین می گردد:

 

جدول نرخ هزینه خدمات جمع آوری، حمل، دفع به ازای هر سطل پسماند تر (معادل 35 کیلوگرم) در سال 1397

 

نوع سطل

نرخ معادل سازی

سال 1397

240  لیتری (یک روز در میان)

0.35

3200000 ریال

240  لیتری (هر روز)

0.35

6500000 ریال

 660 لیتری

0.25

22400000 ریال

 

تبصره 3 الحاقی بند ب)

با توجه به اینکه در محاسبات مشاغل، 70% عوارض سالیانه شغلی (معادل 5 کیلوگرم در هر نوبت جمع آوری) احتساب و وصول می گردد لذا در محاسبات واحدهای پرزباله مبلغ ریالی معادل 5 کیلوگرم از نرخ در مورد واحدهای مذکور کسر گردیده است.

تبصره 4 الحاقی: برای سال های 1398، 1399 و 1400 نرخ هزینه خدمات جمع آوری، حمل، دفع به ازای هر سطل پسماند تر براساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

(نرخ تورم+نرخ افزایش حقوق و دستمزد اداره کار+1) × (نرخ معادل سازی+1) ×نرخ سال قبل

                                              2

اصلاحی ردیف 2 بند ب)

هزینه بهای خدمات دفن پسماندهای تولید شده غیر از صنعتی و ویژه که توسط اشخاص یا شرکتهای حقیقی یا حقوقی و اصناف دارای کالای خاص قابل معدوم به سایت دفن پسماند شهرداری حمل می گردد، به ازای هر کیلوگرم پسماند در سال 1397، سیصد و پنجاه ریال (350ریال) تعیین گردد. مبنای تعیین تعداد سطل های زباله و گاری چهارچرخ برای محاسبه هزینه بهاء خدمات براساس گزارش بازدید محل و با تشخیص مدیریت اجرایی پسماند می باشد.

تبصره 5 الحاقی: برای سال های 1398 تا 1400 تعرفه خدمات ساماندهی خاک و نخاله براساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

(نرخ تورم+1) ×نرخ سال قبل

اصلاحی برخی از ردیفهای جدول 2): تعرفه خدمات ساماندهی خاک و نخاله

جدول 2-  تعرفه خدمات ساماندهی خاک و نخاله

ردیف

شرح خدمات

تعرفه (ریال)

پرداخت کننده

 

3

بهاء خدمات مدیریت نظارت بر جمع آوری و حمل نخاله های ساختمانی به ازاء متر مربع زیر بنا ساختمان در زمان صدور پروانه از مالک (متقاضی) پروانه دریافت گردد

7400

مالک ساختمان

 (متقاضی پروانه)

 

4

بهاء خدمات دفن یک سرویس پسماندهای عمرانی و ساختمانی حمل شده به سایت دفن

کمپرسی ده چرخ و مشابه

13000

مالک خودرو

 

کمپرسی تک و مشابه (ده تن)

8000

مالک خودرو

 

خاور کمپرسی و مشابه

6000

مالک خودرو

 

نیسان کمپرسی و مشابه

3500

مالک خودرو

 

5

صدور برگ تردد (مسیر) به ازاء یک سرویس حمل جهت خودروهای حمل پسماندهای عمرانی و ساختمانی پیمانکاران اعم از خودروهای شخصی، ارگانهای دولتی و شهرداری

کمپرسی ده چرخ و مشابه

23000

مالک ساختمان

 

 

کمپرسی تک و مشابه (ده تن)

16000

 

خاور کمپرسی و مشابه

3500

 

نیسان کمپرسی و مشابه

1350

 

 

6

بهاء خدمات ناشی از تخلیه غیر مجاز یک سرویس پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط کامیون کمپرسی ده چرخ و مشابه

مرتبه1

مرتبه 2

مرتبه 3

 

 

3.000.000

دو برابر مرحله اول

سه  برابر مرحله اول

متخلف

 

7

بهاء خدمات ناشی از تخلیه غیر مجاز یک سرویس پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط کامیون کمپرسی ده تن (تک) و مشابه

2.650.000

دو برابر مرحله اول

سه  برابر مرحله اول

متخلف

 

8

بهاء خدمات ناشی از تخلیه غیر مجاز یک سرویس پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط کمپرسی خاور و مشابه

950.000

دو برابر مرحله اول

سه  برابر مرحله اول

متخلف

 

9

بهاء خدمات ناشی از تخلیه غیر مجاز یک سرویس پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط کمپرسی نیسان و مشابه

650.000

دو برابر مرحله اول

سه  برابر مرحله اول

متخلف

12

تعرفه نصب و حمل پاکت بازوغلتان

ردیف

حجم پاکت (مترمکعب)

زمان مانده (روز)

تعرفه هر سرویس (ریال)

 

1

3‏‏-1

2

350.000

متقاضی

2

6‏‏-4

5

650.000

13

بهای خدمات ناشی از جمع آوری غیر مجاز مواد بازیافتی در سطح شهر توسط دوره گردها  (اخذ خسارت طبق ماده 19 قانون مدیریت پسماند با حکم مرجع قضایی)

نوع خودرو ، وسیله و یا مکان متخلف

مبلغ (ریال)

متخلف

مرتبه اول

مرتبه دوم و بیشتر

گاری چهار چرخ

700.000

1.500.000

موتور و موتور سه چرخ

1.500.000

2.500.000

خودروهای وانت نیسان و وانت پیکان و مشابه

2.500.000

3.500.000

انبار غیر مجاز خرید و فروش مواد بازیافتی

10.000.000

20.000.000

            
 

اصلاحی جمله آخر ردیف 3)‏: هزینه خدمات نظافت و تنظیف معابر شهری  :

هزینه این گونه خدمات به ازای هر متر مربع در سال 1397 برابر 1900  ریال محاسبه و از شهرداری شیراز دریافت گردد.

تکالیف الحاقی:

1-شهرداری لایحه پیشنهادی مربوط به هزینه خدمات نظافت و تنظیف معابر شهری ظرف دو ماه تهیه و به شورا ارسال نماید.

2-در راستای گسترش فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ به شهرداری شیراز اجازه داده می شود درصدی از ردیف آموزش شهروندی بودجه سنواتی را به این مهم اختصاص نماید بدین منظور شهرداری مکلف است ظرف یکماه برنامه اجرایی لازم تهیه و به شورا ارسال نماید.

3-سازمان مدیریت پسماند شهرداری مکلف است راههای درآمدزایی از بازیافت پسماند ( زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی) تهیه و با استفاده از توان بخش خصوصی در جهت راه اندازی حداقل دو دستگاه پردازش خاک و نخاله ساختمانی در سال 97 اقدام نماید.

 

سيداحمدرضا دستغيب

رييس شوراي اسلامي شهر شيراز

دیدگاه های شما