• دکتر ناصری: انتقال کارخانه نرگس شیراز در اولویت کاری شورای شهر قرار دارد

  دکتر ناصری: انتقال کارخانه نرگس شیراز در اولویت کاری شورای شهر قرار دارد

 • رئیس شورای شهر: حفظ هوای پاک شیراز را با هیچ چیز عوض نمی کنیم

  رئیس شورای شهر: حفظ هوای پاک شیراز را با هیچ چیز عوض نمی کنیم

 • شهردار شیراز: دبیرخانه هوشمندسازی شیراز تشکیل شد/ بافت تاریخی گران‌ترین منطقه شهر می‌شود

  شهردار شیراز: دبیرخانه هوشمندسازی شیراز تشکیل شد/ بافت تاریخی گران‌ترین منطقه شهر می‌شود

 • رییس شورای شهر: شهرداری ملزومات خود را از تولید کننده داخلی خریداری کند

  رییس شورای شهر: شهرداری ملزومات خود را از تولید کننده داخلی خریداری کند

 • دکتر مقیمی: بررسی طرح ایجاد اولین سکونتگاه سبز ایران در شورای شهر شیراز

  دکتر مقیمی: بررسی طرح ایجاد اولین سکونتگاه سبز ایران در شورای شهر شیراز

 • عضو شورای اسلامی شهر شیراز: مدیریت جامع شهری در حوزه فرهنگی در اولویت قرار گیرد

  عضو شورای اسلامی شهر شیراز: مدیریت جامع شهری در حوزه فرهنگی در اولویت قرار گیرد

درباره شورا

در اصول مختلفی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف حاکمیت اراده ملّی و مشارکت مردم در اداره امور کشور، به کارکرد ویژه شوراها بعنوان یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره شده است. آنچنان که قانونگذار در اصول آغازین قانون اساسی یعنی اصل ششم، خاستگاه اداره امور کشور را خرد جمعی می داند: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود» و در اصل هفتم قانون اساسی، شوراها بعنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور شناخته شده اند. و در اصل 103 قانون اساسی نیز در جهت تثبیت جایگاه شوراها و ضمانت اجرایی بخشیدن به تصمیمات آنها، مقامات دولتی ملزم به رعایت تصمیمات شوراها شده اند.

جدیدترین اخبار

جدیدترین دستور کار ها

جاذبه های گردشگری